Dialog w branży mleczarskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PRAWO DO EMERYTURY A DALSZE ZATRUDNIENIE

Email Drukuj PDF

Prawo do emerytury a dalsze zatrudnienie

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie zawieszenia prawa do emerytury dla osób kontynuujących zatrudnienie. Począwszy od 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa
z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zawieszenie prawa do emerytury, przysługującej osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury.

Zgodnie z nową regulacją, prawo do emerytury ulega zawieszeniu niezależnie od wysokości osiąganego przychodu oraz od wieku osoby uprawnionej do emerytury.

Nowe przepisy dotyczą wszystkich emerytów, którzy nie rozwiązali stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem emerytury, a więc zarówno tych, którzy już przeszli na emeryturę, jak i tych, którzy prawo do emerytury uzyskają począwszy od 1 stycznia 2011 r.

Osoby, które złożyły wniosek o emeryturę po  31 grudnia 2010 r. lub wniosek o emeryturę złożyły jeszcze w 2010 r., ale warunki wymagane do przyznania emerytury (np. osiągnięcie wymaganego wieku ) spełniły po 31 grudnia 2010 r. nie otrzymają wypłaty emerytur z ZUS, jeżeli nadal będą kontynuowały zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy.

Natomiast osoby, które przeszły na emeryturę bez rozwiązania umowy o pracę przed zmianą przepisów, tj. przed 1 stycznia 2011 roku, chcąc otrzymać świadczenie emerytalne muszą rozwiązać stosunek pracy najpóźniej do dnia 30 września 2011 roku. Jeżeli osoby te nie rozwiążą umowy o pracę, ZUS z mocy prawa zawiesi wypłatę emerytur od 1 października 2011 r.

Osoby, które chcą otrzymać świadczenie emerytalne muszą rozwiązać stosunek pracy
i dostarczyć do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające fakt i datę rozwiązania stosunku pracy. Nie wystarczy samo wypowiedzenie umowy o pracę. Nie stanowi ono dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy, a zatem przedkładanie takiego dokumentu w ZUS jest bezprzedmiotowe.

Z zapowiedzi ZUS wynika, że ZUS zamierza wysłać do wszystkich emerytów, którym przyznano świadczenie przed 1 stycznia 2011 r., „Informację w sprawie zawieszenia prawa do emerytury
w przypadku kontynuowania zatrudnienia”, w której zostały zamieszczone informacje dotyczące kręgu osób, których dotyczy art. 103a ustawy emerytalnej, dokumentów potwierdzających rozwiązanie stosunku pracy, które należy przedłożyć w ZUS z chwilą rozwiązania stosunku pracy. Podana została również informacja, w jakim dniu trzeba złożyć wniosek o podjęcie wypłaty emerytury, aby mogła być wypłacona z chwilą rozwiązania stosunku pracy. Emerytura zostanie zawieszona tym osobom, które pomimo otrzymania zawiadomienia, nie przedłożą do ZUS dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy.

Gdy umowa o pracę nie zostanie rozwiązana najpóźniej z dniem 30 września 2011 r., ZUS wstrzyma wypłatę emerytury od 1 października 2011 r. ZUS podejmie wypłatę emerytury od tego miesiąca, w którym przynajmniej przez jeden dzień - wobec rozwiązania stosunku pracy - nie było wykonywane zatrudnienie podjęte przed nabyciem prawa do emerytury, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek w tej sprawie.